Jak probíhal 1. ročník

publikováno 6.9.2012

Témata prvního ročníku

Stereochemie – symetrie molekul a objektů, stálost prostorového uspořádání molekul, význam chirality a původ homochirality pozemského života.

Fotochemie – interakce molekul se světlem, původ barev a role fotonů v chemické syntéze i přírodě kolem nás (a na vzdálených planetách).

Chemoinformatika a Bioinformatika – představení dvou mezioborových disciplín využívajících algoritmických metod v oblasti chemie, molekulární biologie a genetiky, seznámení s užitečnými databázemi a počítačovými programy.

Korespondenční seminář

Na soutěžící čekaly celkem čtyři série úloh, které vyšly v pravidelných intervalech během školního roku. Kromě úloh ze čtyř vybraných témat se v každé sérii objevila jedna doplňková úloha. 

Prvního ročníku kurzu se zúčastnilo 20 řešitelů z České a Slovenské republiky a polovina z nich postoupila do praktického soustředění. A co se při řešení korespondenční části vlastně naučili?

 • hlouběji chápat symetrii (nejen) molekul a význam chirality
 • co je to fototerapie a jak se světlem léčí novorozenecká žloutenka
 • jak vidíme barvy a jak je vidí opice
 • vyhledávat v databázích malé i velké molekuly (léčiva, proteiny)
 • vizualizovat molekuly v počítači 
 • principy genové manipulace a technologie rekombinantních proteinů
 • zjišťovat evoluční podobnost proteinů
 • počítat náboje atomů v molekulách a určovat s jejich pomocí fyzikálně-chemické vlastnosti
 • interpretovat NMR spektrum
 • a v neposlední řadě vypočítat obsah alkoholu v krvi

Praktické soustředění

Úspěšní řešitelé korespondenčního semináře byli pozváni na praktické soustředění, které se konalo od 7. do 13. srpna 2011.

Soustředění bylo oficiálně zahájeno v neděli odpoledne úvodními přednáškami a školením bezpečnosti. V následujících dnech probíhaly dopoledne odborné přednášky a odpoledne praktická cvičení v laboratořích. Odborná část programu byla připravena tak, aby navazovala na získané znalosti z korespondenční části kurzu.

Účastníci si například vyzkoušeli následující úlohy a metody:

 • vyhledávání molekul v databázích, metody výpočetní chemie, výpočet nábojů, využití deskriptorů, predikce pomocí QSPR modelů, validace výsledků
 • laserová záblesková fotolýza, určování kinetiky chemických reakcí, přenos excitace a zhášení fluorescence a fosforescence
 • bioinformatické databáze, vizualizace biomolekul a jejich strukturní srovnávání, určování struktury pomocí cirkulárního dichroismu, rentgenové strukturní analýzy a NMR
 • organická syntéza - vícekroková diastereoselektivní syntéza spojená s identifikací produktů pomocí fyzikálně-chemických metod

 Součástí programu soustředění byla také prohlídka celého areálu univerzitního kampusu Bohunice a různých pracovišť. 

Přes velmi nabitý program zbylo stále místo na jeden výletní den, kdy účastníci navštívili společnost Synthon s.r.o., zabývající se vývojem a výrobou léčiv.  Další částí výletu byla návštěva jeskyně Výpustek v Moravském krasu a historické huti Františka s příjemnou procházkou přírodou. Součástí každého večera byl poté kulturně-odpočinkový program, často provázený hraním různých her.